Provozní řád

 

 

 1. Provozovatelem kina je Zábřežská kulturní, s.r.o., Československé armády 835/1, 789 01 Zábřeh.
 2. Kino je kulturním zařízením, které slouží především k promítání filmových představení, pořádání koncertů či divadelních představení a dalších kulturních akcí.
 3. Kino je způsobilé k promítání 35 mm se zvukovým systémem DOBLY DIGITAL SURROUND EX a digitálních filmů ve 2D nebo 3D verzi se zvukovým systémem DOLBY DIGITAL SURROUND. Kapacita kina je 148 diváků. Minimální výši vstupného určuje distributor filmu.
 4. Zakoupenou vstupenku je povinen návštěvník zkontrolovat ihned u pokladny kina nebo v předprodeji, pozdější reklamace se nepřijímají. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují.
 5. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději 24 hodin před zahájením promítání, jinak budou uvolněny do prodeje.
 6. Každý divák obdrží při vstupu do sálu vždy pouze jedny 3D brýle, které jsou hygienicky ošetřeny a přezkoušeny. Divák je povinen 3D brýle udržovat v čistotě, neohýbat je a nedotýkat se jejich skel. 3D brýle lze používat v kombinaci s dioptrickými brýlemi.
 7. Při 3D projekci nesmí divák opustit s brýlemi promítací sál. Uvaděč divákovi při opuštění sálu brýle odebere a při návratu opět vydá. Po skončení představení každý divák opět odevzdá jedny 3D brýle.
 8. Obdrží-li divák při vstupu do sálu poškozené brýle, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit personálu kina. Dojde-li k poškození brýlí způsobené nevhodným zacházením, je divák povinen uhradit způsobenou škodu.
 9. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina, a uposlechnout organizačních pokynů pracovníka kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou pracovníci kina vykázat bez nároku na vrácení vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.
 10. Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit a v hledišti používat mobilní telefon.
 11. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.
 12. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků. Diváci odchází, až se v hledišti rozsvítí. Chrání tím svou bezpečnost. V případě, že diváci začínají opouštět sál během závěrečných titulků, promítač z bezpečnostních důvodů rozsvítí sál pouze tlumeně.
 13. V případě nedodání filmové kopie nebo technických problémů na zařízení kina může dojít ke zrušení představení nebo k zařazení náhradního programu. Zakoupené vstupenky je možno vrátit před tímto představením v pokladně kina.
 14. V promítacím sále je na základě zákona o autorských právech přísně zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy filmových představení.
 15. Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví může divák, který není spokojen s hladinou hlučnosti v promítacím sále, tuto skutečnost nahlásit pracovníkům kina.
 16. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit se souhlasem provozovatele vedoucí kina.

 

 

 

V Zábřeze 7. 3. 2014

Věra Smrčková, vedoucí kina

PhDr. Zdeněk David, jednatel Zábřežské kulturní, s.r.o.

Najděte svoji akci